Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Η ΛΕΠΡΗ ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ


(ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΕΑΡΧΟΣ)

Οἱ Ἀλβανοὶ κατέχουν μία ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα, παγκόσμια πρωτιά, ἡ ὁποία συνιστᾷ ἀφορμὴ γιὰ ὀγκώδη, πολύτομη διατριβή: εἶναι ὁ μοναδικὸς μουσουλμανικὸς λαὸς τῆς Ὑφηλίου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐτελεσφόρησε ἡ ἀθεϊστική, κομμουνιστικὴ προπαγάνδα, καὶ μάλιστα σὲ σχεδὸν συντριπτικὸ ποσοστὸ ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς κλίμακος. Οὐδὲν ἐκ τῶν ἰσλαμικῶν ἐθνῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως "ὑπέκυψε" στὴν κρατικὴ καταστολὴ τοῦ θρῃσκευτικοῦ αἰσθήματος καὶ τῆς λατρευτικῆς του παραδόσεως, ὅπως οὔτε οἱ -ἐπίσης Εὐρωπαῖοι- Μουσουλμάνοι Βόσνιοι ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν θρῃσκεία τους, κατὰ τὴν διαβίωσί τους ὑπὸ τὸ σοσιαλιστικὸ καθεστὼς τῆς Γιουγκοσλαυΐας. Μόνον οἱ Ἀλβανοὶ ἀγκάλιασαν μὲ ἀγαστὴ φυσικότητα καὶ ἄνεσι τὴν ἀθεΐα. Αὐτὸ συνέβη διότι, ἡ ὀντότης «Ἀλβανός» ἔχει τόσο ἀγρίως ὠξυμμένα τὰ ζῳῴδη του ἔνστικτα, ὥστε εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατον ὅπως ὁποιαδήποτε μεταφυσικὴ θεωρία ἀποσπάσῃ -ἔστω καὶ κατ' ἐλάχιστον- τὴν θηρευτικὴ προσοχή του ἀπὸ τὶς ἐγκόσμιες ὀρέξεις καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἀγαθά, ποὺ παρελαύνουν «προκλητικά» μπροστά στα ἀχόρταγα γιὰ πλιάτσικο μάτια του.

 Ὁ Ἀλβανὸς εἶναι γενετικῶς προγεγραμματισμένος νὰ ἐπιδιώκῃ τὴν ἐξασφάλισι φαγητοῦ, ἐνδύσεως καὶ λοιπῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν μὲ κάθε μέσο, ἀκόμα κι ἂν πρέπῃ νὰ σκοτώσῃ· εἶναι ἀποφασισμένος νὰ γαμήσῃ, ἀκόμα κι ἂν χρειασθῇ νὰ βιάσῃ. Κανένας ἠθικὸς κώδικας δὲν διϋλίζει τὶς ὀρμέμφυτες ἐπιθυμίες του. Ἡ ἔγκρισί τους ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλό του εἶναι ἀβασάνιστη καὶ ἀκαριαία. Ἡ ἀπαρέγκλιτη συνέπεια καὶ ἀφοσίωσί του στὸ κυνῆγι τῶν αἰσθητικῶν ἀπολαύσεων εἶναι ἀπαράμιλλη. Ὁ Ἀλβανὸς ἐπιτελεῖ τὸ καταστροφικό του ἔργο, ἀκριβῶς ὅπως τὰ ἁρπακτικὰ τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου· δίχως ἀναστολὲς καὶ ἐνδοιασμούς· δίχως τύψεις. Τὸ μυαλὸ τοῦ Ἀλβανοῦ εἶναι «πεντακάθαρο» καὶ μονίμως ξεκούραστο καὶ ἀκμαῖο, διότι δὲν ταλαιπωρεῖται ἀπὸ σκέψεις, δὲν ἀναλίσκεται σὲ παραγωγὴ ἢ ἐπεξαργασία ἰδεῶν καὶ στοχασμῶν· γι' αὐτὸ καὶ εἶναι τόσο φρικῳδῶς ἀποτελεσματικό. Ὁ ἀλβανικὸς ἐγκέφαλος εἶναι ἔτσι ἐσχεδιασμένος, ὥστε νὰ διοχετεύῃ ὅλη τὴν ἰκμάδα καὶ ἐνέργεια τοῦ ὀργανισμοῦ στὴν προσπόρισι τῆς ἀμέσου καὶ ταχείας ἡδονῆς, κυρίως μέσῳ τελέσεως ἐγκλημάτων. Ἀκόμα καὶ τὸ ἴδιο τὸ ἔγκλημα εἶναι, γιὰ τον Αλβανό, μία κατανυκτικὴ ἐμπειρία, ἕνα εἶδος πνευματικοῦ ἀγαθοῦ, τὸ ὁποῖο ἡ κτηνῴδης φύσι του τὸν ἐντέλλει λαίμαργα νὰ γευθῇ. Ὄχι, κανένα μεταφυσικὸ παραμύθι δὲν μπορεῖ νὰ πείσῃ τὸν Ἀλβανὸ ὅτι ἡ οὐσία τῆς ὑπάρξεως βρίσκεται πέρα ὰπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, διότι γνωρίζει ἐνστικτῳδῶς, ὡς πεπροικισμένο ἁρπακτικό, ὅτι τὸ παιχνίδι «παίζεται» ἐδῷ καὶ τώρα. Καὶ ἂν μπορῇ νὰ ἰδιοποιηθῇ κάτι ἁρπάζοντάς το, δὲν βλέπει κανένα σοβαρὸ λόγο νὰ ἐπιλέξῃ τὴν κοπιώδη, νόμιμη ὁδό.

* * *

Ἰδοῦ ποιοί λαοὶ συνέστησαν μαφίες γενικά: Ἰταλοί, Ἀλβανοί, Βούλγαροι, Ῥῶσσοι, Ἰάπωνες, Κινέζοι… Ὅλα τὰ σκατά… Οἱ Γερμανοί, Σουηδοὶ καὶ Νορβηγοὶ γέμισαν τὰ Πανεπιστήμια τῶν Η.Π.Α. μὲ ἐρευνητὲς καὶ οἱ Ἰταλοὶ λέρωσαν τὶς Η.Π.Α. μὲ πιτσαρίες, μαφία, λαμογιὰ καὶ ἀτιμία. Ἔχεις ἀκούσει ποτὲ Γερμανικὴ ἤ Σκανδιναυϊκὴ Μαφία; Ἔχεις ἀκούσει ποτὲ Ἀλβανὸς ἐρευνητὴς ἤ ἐφευρέτης ἤ ἀστρονόμος ἤ ποιητής;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου