Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4

ΨΕΜΜΑ ΟΕΑ: «οἱ Δρακωνιανοὶ ἀπ΄τὸν Ἀστερισμὸ τοῦ Δράκοντος»


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:


Ὁ Ἀστερισμὸς τοῦ Δράκοντος (Δράκωνος) ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀστέρια (Ἥλιους) κατανεμημένους στὸν χῶρο (στὶς 3 διαστάσεις). Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὴν Γῆ ὅταν κυττᾶμε πρὸς τὰ ἐκεῖ εἶναι μία ἀποτύπωσι, ἤτοι μία δισδιάστατη προβολὴ τοῦ τρισδιάστατου Ἀστερισμοῦ. Αὐτὴ ἡ δισδιάστατη προβολὴ ποὺ φαίνεται ἀπὸ τὴν Γῆ τυγχάνει νὰ ἔχῃ σχῆμα ποὺ -με λίγη φαντασία- θυμίζῃ ἕναν δράκο (μὲ οὐρὰ κλπ), γι’ αὐτὸ καὶ ὠνομάσθη ἔτσι ἀπὸ τοὺς ἀστρονόμους. Ἂν φερ’ εἰπεῖν κυττάξουμε τὸν Ἀστερισμὸ αὐτὸν ἀπὸ ἐλαφρῶς διαφορετικὴ ὀπτικὴ γωνία (πχ ἀπὸ τὸν Ἄρη), τὸ σχῆμα του θὰ ᾖναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Δράκοντος. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἀστερισμούς, καθὼς ἔχουν ὀνομασθῆ ἀναλόγως τῶν σχημάτων των, ἤτοι τῶν δισδιαστάτων προβολῶν των ἐπὶ τοῦ Βορείου Ἡμισφαιρίου τῆς Γῆς.


Ἡ θηλυκιὰ ΟΕΑ τώρα δογματίζει ὅτι «οἱ Δρακωνιανοὶ, οἱ ἔχοντες ἑρπετικὸ DNA, ποὺ κατεσκεύασαν τοὺς κίτρινους μὲ ἐπίσης ἑρπετικὸ DNA ἐξ οὗ καὶ τὰ ἑρπετόσχημα σώματα καὶ πρόσωπά των, ποὺ ἔφεραν στὴν Γῆ τὴν ἑρπετική τους πανίδα (Δεινόσαυρους, Πτερόσαυρους, Κροκόδειλους, Φίδια, Σαῦρες, Χελῶνες καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἑρπετά) ἀπὸ τὸν Ἀστερισμὸ τοῦ Δράκοντος…»


Πῶς ῥὲ Κομπογιάννη Κομποκαραγεωργίου συνεδύασες τὸ ἑρπετικὸ DNA καὶ τῖς ἑρπετόφατσες τῶν Κινέζων μὲ τὸ σχῆμα τοῦ Δράκου ποὺ σχηματίζει μία γειτονιὰ Ἡλίων ἔτσι ὅπως κυττᾶμε ἀπὸ ΄δω;;; Μήπως «σοῦ ἔφτιαχνε τὴν σοῦπα» τῶν ἀναποδείκτων θεωριῶν σου καλλίτερα; Οὐδὲν περαιτέρῳ σχόλιον δι’ αὐτὴν τὴν καρα-γελοιότητα…
ΨΕΜΜΑ ΟΕΑ: «Ἄφυλος ὁ Συμπαντικὸς Ὀργανισμὸς καὶ Ἄφυλα τὰ Ὄντα ἀνωτέρων Διαστάσεων!»


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:


Ἔτσι ἰσχυρίζεται ἡ ΟΕΑ ἀκόμα καὶ σὲ κείμενα 5ης καὶ τερματικῆς γενεᾶς (τὰ ὁποῖα ὑποτίθενται πλήρως ἀληθῆ ὑπὸ τῆς ἰδίας), ὅπως σὲ κείμενο τοῦ 2007 (πρὸς Ἑλληνικεντρικοὺς περὶ βοθρογούρουνου κλπ), ὅπου στὸ ὑστερόγραφο γράφει:


ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ: ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ "ΠΑΝΟΣ"-"ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΩΣ ΤΡΑΓΟΠΟΔΑΡΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΑΤΥΡΟΥ (Ο "ΠΑΝ" ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΛΟ).


Σὲ ἄλλο πολὺ πρόσφατο κείμενο, πάλι Ε’ ΓΕΝΕΑΣ, ἀναφέρεται ὑπὸ τῆς ΟΕΑ ὅτι «θὰ ἀφιχθοῦν οἱ Ἄφυλοι Ἀνδρομέδιοι Δικαστές».

Ὥστε Ἑρμαφρόδιτοι οἱ Ἀνδρομέδιοι Ἕλληνες καὶ Ἑρμαφρόδιτος ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Συμπαντικὸς Ὀργανισμὸς - Ὑπέρτατος Θεός;;

Ἀπὸ ποίαν διάστασιν καὶ ἄνῳ «καταργοῦνται» τὰ δίπολα τύπου «Ἄῤῥεν – Θήλυ», ὦ Ἡμινοϊκὲ Ἡμίονε Κρετίνε Καραγεωργίου;;;

Ὡς «μοναδικός» ὁ ΠΑΝ δὲν ἔχει φύλο;;;

Ἐ λοιπὸν μᾶθε αὐτὸ Καρα-μαλθάκα, ὥστε νὰ «ξεμπερδευτῇς» κι ἐσὺ ἀπὸ τὰ Παράδοξα τῆς ΟΕΑ ποὺ σὲ σέρνουν συνεχῶς μπροστὰ σὲ Ἄτοπα: Δὲν ὑπάρχει «τερματικὸς Ὀργανισμός» διότι δὲν ὑπάρχει τέρμα στὴν Φύσι. Ἠλιθιωδῶς ἀναπαράγεις «ἡ τερματικὴ νιοστὴ διάστασι»… Εἶναι νιοστὴ καὶ ὄχι τερματική, γι’αὐτὸ λέγεται καὶ νιοστή. Ἂν ᾖναι τερματικὴ πρέπει νὰ τὴν ὁρίσῃς μὲ πεπερασμένο ἀριθμό. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν «τερματικὸς Πάνας, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ἄφυλος μιᾶς καὶ δὲν χρειάζεται ταίρι καθότι μοναδικός», ἀλλὰ ὑπάρχουν μόνο …Πάνες ἀκράτειας διὰ τὶς διαῤῥοὲς τοῦ ἀφοδεύοντος ληγμένου ἐγκεφάλου σου. Ἡ Φύσις εἶναι ΑΠΕΙΡΗ, ἡ ΟΕΑ προσπαθῇ νὰ τὴν καταστήσῃ Πεπερασμένη. Δὲν εἶναι ἐφικτὸ ὅμως.ΨΕΜΜΑ ΟΕΑ: «Δῆλος κέντρο πλανήτου»


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:

Τὸ ὅτι ἡ «Αἰγηΐς Ζώνη» ὑπῆρξε, τὸ ἔχει παραδεχθῇ μέχρι καὶ ἡ συμβατικὴ ἱστορία. Τὸ ἀναφέρει ὁ Πλάτων στὸν «Τίμαιο» καὶ κυρίως στὸν «Κριτία», ἔχει ἀποδειχθῇ ἀπὸ πάμπολλους σύγχρονους ἑλληνοκεντρικοὺς ἐρευνητὲς καὶ τὸ ἔχει παραδεχθῇ μέχρι καὶ ἡ ΟΕΑ.


Ὅ,που τὸ σημερινὸ Αἰγαῖο Πέλαγος, πρὶν τὸν Κατακλυσμὸ τοῦ -9600, ᾖτον ὅλο χερσαῖα ἔκτασις μὲ πολλᾶ βουνᾶ. Οἱ κορυφὲς τῶν βουνῶν αὐτῶν εἶναι οἱ σημερινὲς Νῆσοι τοῦ Αἰγαίου Πελάγους.

Τὸ -9600 ἔγινε πόλεμος ὑπερτεχνολογίας μεταξὺ τῶν ἀλαζόνων Ἀτλάντων καὶ τῶν Μεσογειακῶν Λαῶν ὑπὸ τὴν Ἡγεμονία τῆς Ἀθηναϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν Ὑφηγεμονία τῆς Αἰγύπτου. Ἐνίκησαν οἱ Μεσόγειοι ἀλλὰ ἡ Αἰγηΐς ἐβυθίσθη λόγῳ ἐκρήξεως, ἴσως δὲ ὅλη ἡ Μεσόγειος καὶ ἡ Μαύρη Θάλασσα…

Ὁ …παρθένος καὶ «πρότυπο ἀνδρός» ὅπως ὁ ἴδιος γράφει γιὰ τὸν ἑαυτό του μέσα στὰ κείμενά του, γερο-ἔφηβος ὀργιάζων Καραγελοιωργίου, μαγειρεύοντας τὴν σοῦπα τῶν ψευδῶν του ὥστε νὰ πολεμήσῃ καὶ νὰ διαλύσῃ, σε θεωρητικὸ ἐπίπεδο, τὴν «Pax Draconis», διάλεξε τὴν νῆσο Δῆλο τῶν Κυκλάδων καὶ τὴν ὠνόμασε γεωγραφικὸ κέντρο τοῦ πλανήτου, καθὼς «τὸ δυτικὸ καὶ ἀνατολικὸ Ἡμισφαίριο τῆς Γῆς χωρίζονται ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸ ποὺ διέρχεται ἀπὸ τὴν Δῆλο».

Γιατὶ διάλεξε τὴν Δῆλο ὁ Μάλθαξ ὁ Θετταλός: Λόγῳ τῆς Μυθολογικῆς της βαρύτητος (ἐκεῖ πάνῳ ἡ Λητῶ ἐγέννησε τὰ δίδυμα ἀδέλφια Ἀρτέμιδα καὶ Ἀπόλλωνα), καὶ ἔτσι ὥστε νὰ «ἀνακατεύσῃ» στὴν σοῦπα καὶ τὴν Θεσσαλικὴ πατρίδα του Ἰωλκὸ, «μέτρησε» ἰσαπέχον σημεῖο καὶ πρὸς τὰ ἀνατολικά, «ἔπεσε» χοντρικὰ κοντὰ στὴν περιοχὴ τῆς Τροίας καὶ ἔφτιαξε ἄλλη μιὰ σοῦπα. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὰ ὡς προς τὴν Δῆλο ἀντισυμμετρικὰ ΔΕΛΦΟΙ – ΣΑΡΔΕΙΣ. Προέκυψε λοιπὸν ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟ ΔΟΓΜΑ-ΑΞΙΩΜΑ τῆς ΟΕΑ: «Πραγματικὸ γεωγραφικὸ κέντρο τοῦ Πλανήτου εἶναι ἡ νῆσος Δῆλος. Μέσῳ τοῦ μυθολογικοῦ συμβολισμοῦ: Ἄρτεμις-Ἀπόλλων (δίδυμη λειτουργία κέντρου συμμετρίης) καὶ Θήλυ δυτικὸ Ἡμισφαίριο μὲ κέντρο τοὺς Δελφούς - Ἥρα καὶ Ἄῤῥεν ἀνατολικὸ Ἡμισφαίριο μὲ κέντρο τὴν Τροῖα - Δία».

Μάλιστα αὐτὰ τὰ κέντρα, κατὰ Καραγεωργίου, ᾖσαν ἐνεργὰ καὶ λειτουργοῦντα πρὶν τὴν ἔλευσι τῶν Δρακωνιανῶν ὅπου καὶ διεστράφησαν, ἤτοι πολὺ πρὶν τὸν (3ο καὶ τελευταῖο) Κατακλυσμό. Ἡ Δῆλος τότε δὲν ᾖταν παρὰ μιὰ βουνοκορφή! Τὸ περίφημο λοιπὸν Κέντρο-Πρωτεύουσα τοῦ Πλανήτου τότε ᾖταν ἡ βουνοκορφή; Ἦταν ὅλο τὸ βουνὸ μήπως; Ἦταν ἡ γύρῳ περιοχή; Διατί δὲν διευκρινίζει αὐτὰ τὰ σημαντικὰ θέματα; Μετὰ τὴν πλημμυρίδα, ᾖταν τέτοια ἡ σύμπτωσι, ὥστε ἡ χερσαῖα περιοχὴ ποὺ ἀπετέλουν τὸ Κέντρο Γαίας ἔμεινε ἀκάλυπτη ἀπὸ νερὸ καὶ εἶναι νησὶ σήμερα;

Τ ληθς γεωγραφικ χωρίο "κέντρου" στ ποο δρουν ο προκατακλυσμιαοι Πελασγοί-λληνες ταυτίζεται με την σημεριν Δλο χει μετατοπισθ; Διότι ν δεν χ μετατοπισθ, συνάγεται τι τ κέντρο "το κόσμου" το κορυφ πανυψήλου ρους τις μεινε κτς θαλάσσης μετ τν καταβύθισι.ΨΕΜΜΑ ΟΕΑ:


«Ἕλλην εἶναι ἐκ ταυτότητος ἐκεῖνος ποὺ ἀποῤῥίπτει ἀναπόδεικτα δόγματα-ἀξιώματα καὶ ἀποδέχεται μόνον ἀποδεδειγμένα θεωρήματα».


Στὸ μεταξὺ ἅπασες οἱ θεωρίες τῆς ΟΕΑ εἶναι δόγματα-ἀξιώματα, καὶ μάλιστα ἡ ἴδια ἡ ΟΕΑ μᾶς καλεῖ νὰ τὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς τέτοια, καθὼς εἶναι προϊόντα «τοῦ βασιλείου τῶν Ἀρίστων».

Εἶναι ἀποδεδειγμένα θεωρήματα οἱ θεωρίες περὶ Ἀνδρομεδίων, Δρακωνιανῶν, ὅπλων Mazer-Mazar, περὶ «ὁλογραμματικῶν ὀνείρων», περὶ «960 (βλέπε… 9600) ἐναντίον 120 σκαφῶν-πλανητῶν πολέμου», περὶ «ἀραιοτέρων διαστάσεων» κλπ;;;


Ὁ ἴδιος ὁ «Ταχυδρόμος Delivery» τῆς ΟΕΑ ἰσχυρίζεται ὅτι ἀποτελεσματικὸς διανοητικὸς πόλεμος γίνεται ὅταν ἐναλλάσσῃς λογικὴ μὲ παραλογισμὸ στὰ γραφόμενά σου. Αὐτὸ ἰσχύει. Τὸ μηχανικὸ ἀνάλογο εἶναι νὰ τραντάζῃς ἕνα ἀντικείμενο μή-περιοδικὰ μέχρι νὰ διαλυθῇ. Ἔτσι διαλύεται καὶ ὁ Νοῦς. Αὐτὸ λοιπὸν ἐφαρμόζει ἀπροκάλυπτα καὶ ὁ Καραγεωργίου. Καλεῖ τοὺς ἀναγνῶστες νὰ μὴν δεχθοῦν κανένα ἀναπόδεικτο δόγμα καὶ ταυτόχρονα τοὺς φλομώνει στὰ δόγματα, ἀνακατεμμένα μὲ κάποια ἰσχύοντα θεωρήματα! Ἐφαρμόζει δηλαδὴ τὴν τακτική «Λογική-Παραλογισμός», μὲ τὶς φαιδρὲς βιτσιόζικες θεωρίες του, ὥστε νὰ διαλύσῃ ἐγκεφάλους.


Στὶς διανοητικὲς εἰσβολὲς τοῦ Ἄῤῥενος Εὐμόλπου ὅμως, ἡ Θήλυς ΟΕΑ ποτὲ δὲν ἀπαντάει ἐπὶ τούτου. Οὔτε καὶ θὰ ἀπαντήσῃ καθ’ ὅτι ἀδύνατον.


Τὰ «ἄπλυτά της» τὰ γνώριζε ἤδη ἡ …κατεργάρικη ΟΕΑ. Ἐδῶθεν αὐτὰ ἁπλῶς δημοσιεύονται καὶ γιὰ τούς «τρίτους».


Σκοπὸς λοιπὸν τοῦ παρόντος εἶναι ἡ διανοητικὴ παράλυσις ἀτόμων ποὺ εἶναι προσκολλημένα στὸ δόγμα ΟΕΑ (κατὰ τὸ δόγμα θρησκειῶν καὶ πολιτικῶν θεωριῶν), τὰ ὁποῖα ἔχουν συνυφάνει ὅλο τους τὸ Εἶναι καὶ τὸν Βίο μὲ τὴν «ἀξεπέραστη ΟΕΑ». Σὲ στιγμὲς σἂν κι αὐτήν, ὅπου βλέπουν ἔντρομοι νὰ κατεδαφίζηται τὸ «ἄμεμπτο οἰκοδόμημα ΟΕΑ», αἰσθάνονται πλήρως χαῦνοι-μαλθᾶκες-κορόϊδα-ἀποτυχημένοι, ἔχοντας σπαταλήσει μεγάλο μέρος τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τῆς Ζωῆς τους ὄντες ἐκμεταλλευόμενοι ἀπὸ τὴν ΟΕΑ. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ ΟΕΑ δὲν πρόκειται εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα νὰ ἀπαντήσῃ κάτι ἐπὶ τῆς οὐσίης, καθὼς ἔχουσα ἡ ἴδια …κεχεσμένη τὴν φωλεά της γνώριζε ἐξ ἀρχῆς τὰ ψευδῆ τῶν γραφομένων της, καλοῦμε ὅλα τὰ φερέφωνα-παπαγαλάκια μὲ τοὺς ξεπλυμένους ἐγκεφάλους, ποὺ τὴν εὐαγγελίζονται ὡς Βίβλο, ὅπως ὁ Μουνο(πα)πανᾶκος καὶ τὸ περίφημο site του ὅπου ἡ ΟΕΑ «ἰσοπεδώνει τοὺς πᾶντες ὡς ὁδοστρωτήρ», νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν προσπαθῶντας νὰ καταῤῥίψουν αὐτὰ ποὺ τῆς ἔχει προσάψει ὁ Εὔμολπος, ἢ ἀλλέως νὰ ψοφήσουν διανοητικὰ μαζὺ μὲ τὴν ΟΕΑ ἐδῷ καὶ τώρα.


Ἀποδεικνύεται ἀπολύτως ὅτι ὀργάνωσις «Ο.Ε.Αἀποτελεῖται ἀποκλειστικῶς ἐξ ἐνὸς ἀτόμου: τοῦ Ἰωάννου Χ. Καραγεωργίου.


Ἀπόδειξις:


Ἐὰν ὑπῆρχαν ἐπὶ πλέον ἄτομα ἐντὸς τῆς ὀργανώσεως - ἰατροί, γλωσσολόγοι, ἱστορικοί, φυσικοί, μηχανικοί, στρατιωτικοὶ καὶ λοιποί, ὅπως ὑποτίθεται - αὑτὰ θὰ εἶχαν ἐκδιώξει ἢ θανατώσει τὸν ὑπογράφοντα «Καραγεωργίου», ἀπὸ τὸ ΔΕΥΤΕΡΟ ἤδη κείμενο ἠλιθιοτήτων ποὺ θὰ ἐξέδιδε. Ἡ ποιότης κειμένων ΟΕΑ που δημοσιεύονται φθίνει λογαριθμικῶς ἐν τῇ παρόδῳ τοῦ χρόνου, σήμερα δὲ τὰ κείμενα τῆς ΟΕΑ εἶναι ποιότητος «λασπουριᾶς», λαϊκιστί. Ἑπομένως ἀποκλείεται ἀριστοτελικῶς ἡ ὕπαρξις ἀρίστων πατριωτῶν ἐπιστημόνων στὴν ΟΕΑ.

66 σχόλια:

 1. Η σας Ο.Ε.Α. γάμησε δίχως σάλιο. Ξέρετε τι λέγανε κύκλοι της ΕΥΠ; Ευμολπος Σπυρόπουλοι και λοιποί,θα καταρρεύσουν από μονοι τους. Τα κείμενα της Ο.Ε.Α. ή τα υποστηρίζεις με θέρμη, ή δεν τα ακουμπάς καθόλου. Εσείς αποκτήσατε επισκέπτες μόνο λόγω κειμένων της Ο.Ε.Α.

  Μόλις λοιπόν είδατε την μεγάλη επισκεψιμότητα καβαλήσατε το καλάμι. Θελήσατε σαν κάτι τσούλες - τραγουδίστριες ή ηθοποιοί - απο κομπάρσοι να παίξετε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο ένας με την μητριαρχία, κι ο άλλος με τα βρισίδια και τις ειρωνίες. Αυτό που εισπράξατε και οι δύο ήταν οι μούντζες και η απόρριψη των αναγνωστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ΑΝΩΝΥΜΕ" ΜΟΥΝΟ(ΠΑ)ΠΑΝΑΚΟ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ "ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΜΕ" ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΕΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΗ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΗ ΚΑΤΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΗΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΣΥ, Η ΕΥΠ, 'Η ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΟΕΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΚΑΤΙ, ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΗΣ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ" ΚΑΙ ΤΗΝ "ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ", ΜΟΝΟΝ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΣΑΠΙΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΣΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΕΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΠΟΡΡΙΨΙ" 'Η ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΝΟΙΑΖΟΜΕΘΑ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΩΜΕΝ ΤΟ ΣΑΗΤ ΜΑΣ 18 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΖΩΜΕΝ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΘΕ ΟΙ ΔΗΜΑΓΩΓΟΙ, ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΗΥΞΗΜΕΝΗ "ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ" ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΘΩΣ Η ΚΡΙΣΙ ΤΗΣ ΜΑΖΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ.

  ΜΗΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΕΜΜΕΣΩΣ ΟΤΙ ΕΣΥ, Η ΟΕΑ ΚΑΙ Η ΕΥΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΕΣΘΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 100% ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΠΕΣ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2009 ΕΧΕΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΕΣΘΕ ΚΑΙ ΝΑ "ΑΝΤΑΛΑΣΣΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΙΑΖΕΣΑΙ ΤΟΣΟ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ.

  ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΣΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΣ ΑΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ:

  Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΟΥ [Πα.Συ.Α.] ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ.

  ΟΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ, Ο ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ (παρα πανω) ΓΙΑ ΚΑΒΑΛΗΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΙΑ, ΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΒΑΛΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΝΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟ (!), ΘΑ ΤΟΥ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΤΣΟΥΛΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΤΡΕΧΕΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ.

  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΝΟΗΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΟΜΑΛΑΚΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΕΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α 'Η ΚΟΥΦΙΑ ΓΗ'"

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΓΑΜΟΥ ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΟΜΑΙΝΑΔΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΙΩΛΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΥΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΞ' ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΝΑ ΤΟΥ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 5555 ΑΝΔΡΕΣ (?) ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΙΑΣ Ο.Ε.Α.

  ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΟΕΑ-ΙΚΟΙ ΚΑΡΑ-ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΙ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ (ανω) ΚΑΒΑΛΗΣΑΝΤΑ ΤΟΝ ΟΕΑ-ΙΚΟ ΟΡΘΙΟ ΚΑΛΑΜΟ.

  ΟΤΑΝ ΕΙΠΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΟΜΑΙΝΑΔΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ SITE ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΟΥ ΤΟ http://www.amfigonia.gr ΚΑΙ ΣΤΟ http://www.dwdekaedron.gr ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΠΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ http://www.pa-sy-a.gr ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ.

  ΑΡΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΙ Ο ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΛΑΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΡΩΪΔΑΣ ΜΠΟΧΩΡΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΕΨΕ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΗΡΩΪΚΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΘΑΜΕΝΩΝ (ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ) ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ.

  ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΟΕΑ-ΙΚΟΙ ΚΑΡΑ-ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΙ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
  ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΠΟΥ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ"

  Η ΥΒΡΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟΝ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ" ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΔΩΣΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 14 ] - [ 2009.05.25 15:00 ]

  Ο.Ε.Α. ΑΠΑΤΗ Νο.1: ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ "ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" - Ο.Ε.Α. ή "ΨΕΥΔΟ-ΟΜΑΔΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" - ΨΟ-ΨΕ-ΨA - ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΗΡΑΣ" ΣΤΟΝ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ"

  ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΗΛΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΗΡΑΣ" ΔΙΕΠΡΑΞΕ Η ΨΕΥΔΟ "ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" ΨΕΥΔΟ-Ο.Ε.Α. ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ" Ή "ΧΑΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ" ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΞΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΔΩΣΕ Η ΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ "ΗΡΑΣ" ΨΕΥΔΩΣ ΩΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΥΚΝΩΣΗ ΩΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΛΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΗΡΑΣ" ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΑΜΦΙΓΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΙΠΛΟ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΗΛΕΩΣ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΗΡΑΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΔΙΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ "ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ"

  http://amfigonia.pa-sy-a.gr/2009/05/25/15-00/pa-sy-a_amfigonia_2009-05-25_15-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΠΟΥ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ"

  Η ΥΒΡΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟΝ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ" ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΔΩΣΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 15 ] - [ 2009.05.27 13:00 ]

  Ο.Ε.Α. ΑΠΑΤΗ Νο.2: ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ "ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" - Ο.Ε.Α. ή "ΨΕΥΔΟ-ΟΜΑΔΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" - ΨΟ-ΨΕ-ΨA - ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ" ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΩΝ «ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ» ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ - ΛΑΒΥΡΙΝΘΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΛΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΩΣ ΨΕΥΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΑΡΡΕΝΟΣ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΣ ΔΟΛΙΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΓΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΙΔΟΣ

  Ο ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗ (ΕΒΡΑΙΑΣ) ΕΞΑΠΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΔΟΛΙΩΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" Ο.Ε.Α. ΣΧΕΔΙΟ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ" Ή "ΧΑΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ" ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΧΘΟΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΪΔΙΑ ΜΕ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΛΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  http://amfigonia.pa-sy-a.gr/2009/05/27/13-00/pa-sy-a_amfigonia_2009-05-27_13-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΠΟΥ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ"

  Η ΥΒΡΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟΝ "ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ" ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΔΩΣΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 19 ] - [ 2009.07.31 13:00 ]

  Ο.Ε.Α. ΑΠΑΤΗ Νο.3: ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ "ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" - Ο.Ε.Α. ή "ΨΕΥΔΟ-ΟΜΑΔΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" - ΨΟ-ΨΕ-ΨΑ - ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΡΡΕΝΟΣ "ΔΙΟΣ" ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΣ "ΗΡΑΣ": Α) ΔΟΛΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΚΤΙΔΟΣ Β) ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΛΕΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΛΕΩΣ ΤΕΤΡΑΚΤΙΔΟΣ Γ) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΥΚΝΩΣΗ Δ) ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ε) ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΑΠΑΤΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟ "ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ" ΨΕΥΔΟ-Ο.Ε.Α. ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ "ΔΙΟΣ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΨΕΥΔΩΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΚΤΙΔΑ ΤΗΣ ΘΗΛΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΗΡΑΣ"

  http://amfigonia.pa-sy-a.gr/2009/07/31/13-00/pa-sy-a_amfigonia_2009-07-31_13-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΠΟΥ "ΘΗΣΕΥΣ"

  ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 2 ] - [ 2009.05.26 15:00 ]

  Ο ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ - ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΣ ΡΟΓΧΟΣ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ Ο.Ε.Α.

  Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΣΩΔΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΛΟΙΩΔΩΝ ΠΡΟΣΤΥΧΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΔΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΟΡΑΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ N.S.A. C.I.A. ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

  http://thiseus.pa-sy-a.gr/2009/05/26/15-00/pa-sy-a_thiseus_2009-05-26_15-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ρε Σπυρόπουλε, εσύ δεν μας παρουσίαζες τον Καραγεωργίου ως τον Νέο Κολοκοτρώνη πριν λιγους μήνες;
  Πως ξαφνικά έγινε κακός εβραίος δρακονιανός;
  Όπως έχεις γράψει 15 χρόνια ήσουν κοντά στην οεα τώρα ανακάλυψες ότι είναι ρόγχος του θιβετιανοτέτιου παρασοδομοτέτιου σκέλους;
  Όσο για τον Εύμολπο δεν εγκρίνει ούτε τον Κολοκοτρώνη διότι δεν ήξερε να γράφει καλά ελληνικά όπως αυτός.
  Ρε Σπυρόπουλε, εσύ δεν μας παρουσίαζες τον Καραγεωργίου ως τον Νέο Κολοκοτρώνη πριν λιγους μήνες;
  Πως ξαφνικά έγινε κακός εβραίος δρακονιανός;
  Όπως έχεις γράψει 15 χρόνια ήσουν κοντά στην οεα τώρα ανακάλυψες ότι είναι ρόγχος του θιβετιανοτέτιου παρασοδομοτέτιου σκέλους;
  Όσο για τον Εύμολπο δεν εγκρίνει ούτε τον Κολοκοτρώνη διότι δεν ήξερε να γράφει καλά ελληνικά όπως αυτός.
  Είστε όλοι παλαβοί μου φαίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΑΜΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 1on) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΣΕ ΠΟΣΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΩΣ ΣΟΒΑΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΨΕΔΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΩΡΑ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ (ΙΕΡΑ ΟΜΑΣ ΠΟΥΣΤΕΥΣ) ΚΑΙ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ (ΑΝΘΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ) ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΓΑΔΑ ΩΣ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΠΕΡΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΤΑΣΤΑΛΙΩΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. 2on) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΣΕ ΜΕΝΑ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΡΑ-ΑΙΔΙΟΠΟΥΣΤΑΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΚΩΦΑΝΤΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΟΕΑ ΑΦΟΥ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΤΥΧΑΙΑ ΤΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. 3ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΟΛΥΞΕΡΟΣ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟΜΑΛΑΚΑΣ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ «ΓΥΝΑΙΚΑ» «ΜΟΥ» ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΡΕΙ Ο ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΝΟΠΟΥΣΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΪΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 ΕΚΑΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΟΙ ΤΟΤΕ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ FAX ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΜΒΑΝΕ Ο ΩΡΙΩΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΑΛΑΚΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ? ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. 4ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ, ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΕΤΣΙ ΞΕΝΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΠΟΥΣΤΙΚΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. 5ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΑ-ΕΚΑΤΕΟΣ ΠΑΡΑ-ΪΩΑΝΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ Η ΠΡΩΗΝ ΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΥΣΤΟΚΑΡΑΜΠΟΧΩΡΗΚΑ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΕΥΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΕΑ-ΙΚΗ ΣΟΥΠΑ ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΚΩΦΑΝΤΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΧΩΒΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 6ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΪ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΛΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΔΑ ΜΕ ΔΙΩΚΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΑΔΙΚΩΣ ΜΕ ΞΑΝΑ ΔΙΩΞΑΝ ΠΡΟΠΕΡΣΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟ (Ο ΚΑΡΑΠΟΥΣΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΩΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΥΣΤΟΜΠΑΤΣΟΙ ΜΕ ΞΑΝΑΔΙΩΚΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΠΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΑΘΩΩΟ ΔΙΑΠΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - Άρθρο 239. -Κατάχρηση εξουσίας. Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα άρθρα 137Α και 1378. β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.) ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ, ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Ο ΚΑΡΑ-ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΜΕΝΑ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΓΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠ?
  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΓΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΚΟΥΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΩΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 7ον ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΔΙΚΗΓΟΡΕ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΔΟΛΙΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΑΝΑΝΔΡΟΙ ΣΚΑΤΟΠΟΥΣΤΕΣ ΓΛΟΙΩΔΕΙΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΜΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑ-ΣΚΑΤΟ-ΟΕΑ ΜΕ ΒΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΚΩΦΑΝΤΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. 8ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΑΝ ΘΕΛΩ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΪ ΠΑΩ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΝ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΚΩΦΑΝΤΙΚΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ, ΕΝΩ ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΘΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΙΑΣ ΟΕΑ ΚΑΤΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΔΙΩΧΘΕΙ Ο ΒΟΛΟΣΥΚΩΦΑΝΤΗΣ ΩΣ ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΡΚΤΑ Ή ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΕΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 9ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΝΟΜΙΣΑΝ ΗΡΩΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ, ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΤΙΜΩΡΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΕΛΙΩΣΑΝ ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ Πα.Συ.Α. ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Α. ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ «ΛΙΩΜΕΝΟ ΑΓΑΛΜΑ» ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΣΤΟΝ Πα.Συ.Α. ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 10ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ ΠΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ Ο ΚΑΡΑΨΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΣ. ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΜΕ ΤΟ ΡΑΒΑΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΖΗΜΙΩΣΕΙ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΛΑΣΕΙ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ 20ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. 11ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ, ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΓΑΙΟΣ (ΓΙ' ΑΥΤΑ) ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΝΑ ΣΑΣ ΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ «ΛΕΞΕΙΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΗΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ “ΕΥΜΟΛΠΟ” ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, 2, 3 ΚΑΙ 4, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ΚΛΠ. ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΥΕΤΕ ΔΟΛΙΩΣ ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΤΗΝ ΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΡΑ-ΙΑΚΧΟ-ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΩ ΠΟΛΛΑ ΠΡΩΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗΝΥΣΗ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΑΤΖΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΤΗΝ Γ.Α.Δ.Α. ΠΟΥ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΧΤΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΣΙΛΙΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ “ΙΕΡΑ ΟΜΑΣ ΨΕΥΔΟ-ΟΕΑ-ΠΟΥΤΣΟ-ΠΟΥΣΤΕΥΣ”, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕ ΤΡΑΒΑΝΕ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΕΝΩ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΟΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΛΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ? ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. 12ον) ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΥΛΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΣΤΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΙΔΟΙΟ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΜΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΑΧΩΒΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΙΔΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΕΒΡΑΪΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ "Ομάς Εβραϊκής Αποκαταστάσεως" ?


  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ” [Πα.Συ.Α.]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΒΡΑΚΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘΙΑΝΗΣ ΘΗΛΥΚΙΑΣ ΨΕΥΔΟ-Ο.Ε.Α. ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ?

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΟ ΟΤΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ?

  ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ ΜΑΣΩΝΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΑΣ (!)

  ΑΠΛΩΣ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Η Ο.Ε.Α. ΑΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ (ΤΡΙΜΟΡΦΟ) ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΔΑΦΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΟ ΕΚΑΤΕΟ (ΤΡΙΜΟΡΦΟ) ΚΑΚΙΣΤΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΛΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΞΑΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Δεν με κατάλαβες Σπυρόπουλε,
  δεν είπα ότι είστε μόνο εσείς παλαβοί, είπα όλοι, και ο Καραγεωργίου ειναι παλαβός και εσύ είσαι είσαι θεοπάλαβος που τον εμπιστευόσουν τόσα χρόνια... πως το είπε; τον νόμιζες ότι ήταν ο βασιλειάς ιωάννης που θα σώσει την ελλάδα; lol καλό ανέκδοτο είσαι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΚΑΛΑ, ΕΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ?
  ΠΩΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΕΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ?
  ΕΙΔΙΚΑ ΕΓΩ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
  ΠΩΣ ΕΣΥ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΩΣ ΑΛΗΘΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΨΕΥΤΗΣ?
  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΠΟΥΣΤΑ?
  Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ, ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.
  ΓΙ' ΑΥΤΟ ΘΕΣΑΜΕ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΨΑΧΝΟΥΜΕ.
  ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΠΕΣΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ Ο ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΡΑΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΓΡΑΦΑΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΟΤΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (?!?!?!).
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΞΕΓΕΛΑΣΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ.

  ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΟΝΕΑΣ ΟΕΑ-ΙΚΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΤΟΡΙΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Η ΘΗΛΥΚΙΑ Ο.Ε.Α. ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΔΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ ΗΘΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ.

  ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ.

  ΑΥΤΟ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΑΙΔΟΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΦΕΛΕΣ ΠΕΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ ΗΘΙΚΑ ΑΥΤΟΙ.

  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΘΗΛΥΚΙΑ Ο.Ε.Α. ΘΑ ΠΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΔΟΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΠΕΗ ΤΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΗΤΟ "ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ "ΦΟΒΟΥ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΙΔΟΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ"

  ΤΩΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΥΒΡΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΤΟΥ Πα.Συ.Α. - Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΥΤΟΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΓΙΑ (Ο.Ε.Α.) ή "ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΑΤΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" - Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΚΟΛΛΗΣΕ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ - Η ΜΗΔΕΙΑ Η ΚΙΡΚΗ Η ΚΥΒΕΛΗ Η ΔΗΜΗΤΗΡ Η ΕΚΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΡΝΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΑ - Η Ο.Ε.Α. ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ 18 ΣΑΜΠΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΕΣΧΑΤΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

  http://www.pa-sy-a.gr/diarkhs_enhmerwsh/2009/05/09/08-00/pa-sy-a_diarkhs_enhmerwsh_2009-05-09_08-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΤΟ ΔΕΚΑΟΚΤΑΚΤΙΝΟ ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ(18 ή 6+6+6) ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

  ΞΕΣΚΕΠΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΜΠΑΛΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΗΛΙΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΞΑΦΝΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ 18 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΑΜΠΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΕΣΧΑΤΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΙΔΕΙ Η:

  ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ - Ο.Ε.Α.

  ή

  ΨΕΥΔΟ-ΟΜΑΣ - ΨΕΥΔΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

  ΨΟ.ΨΕ.ΨΑ.

  http://www.pa-sy-a.gr/diarkhs_enhmerwsh/2009/05/09/08-00/pa-sy-a_diarkhs_enhmerwsh_2009-05-09_08-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΕΚ ΤΩΝ 18 ΑΚΤΙΝΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΑ ΕΚΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΙΚΤΙΚΟ ΥΦΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΔΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΙΛΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1947 (ΒΛΕΠΕ: 1947 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MAGESTIC-12)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟΥ Ο.Ε.Α. 18 ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ Ο.Ε.Α. - ΑΚΤΙΣ ΜΗΔΕΙΑ: ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

  (Η ΜΗΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΟ ΣΤΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ Ο.Ε.Α. - ΑΚΤΙΣ ΚΙΡΚΗ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

  (Η ΚΙΡΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ελα τωρα, περίμενα μια πιο αντρικια και ειλικρινή απάντηση από σένα. Εσύ δεν έγραφες ότι ήσουν μέσα στην ομάδα αυτογνωσίας του Φουράκη και είχες και τις μαγνητοφωνήσεις και όλα αυτά τα στοιχεία; Ο Φουράκης δεν έλεγε από το 89 και μετά όλες αυτές τις μαλακίες για βασιλιά ιωάννη στον μυστρά κλπ;
  Ασχετα αν αργοτερα εξυπηρετώντας τον Καραγεωργίου ανάρτησες κείμενο με στοιχεία εναντίον του Φουράκη, μήπως τελικά εξαπατήθηκες 2 φορές στη σειρά από 2 ανθρώπους ψευδοπροφήτες με πατριωτικό προσωπείο;
  Πως περιμένεις να σε πάρουν οι Έλληνες στα σοβαρά για τα υπόλοιπα που λες από τη στιγμή που έχεις υποπέσει προηγουμένως σε τέτοια σφάλματα και κακή κρίση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ Ο.Ε.Α. - ΑΚΤΙΣ ΚΥΒΕΛΗ: ΑΥΤΟΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  (Η ΚΥΒΕΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΟ ΣΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑ ΑΥΤΟΕΥΝΟΥΧΙΖΟΝΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ Ο.Ε.Α. - ΑΚΤΙΣ ΔΗΜΗΤΗΡ: ΚΑΤΑΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΝΟΥΧΟΥΣ ΙΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΕΝ ΕΙΔΗ ΟΜΕΛΕΤΑΣ

  (Η ΔΗΜΗΤΗΡ ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΤΟ ΜΕ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΣΧ-ΑΙΔΟΙΟ Ο.Ε.Α. - ΑΚΤΙΣ ΕΚΑΤΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΑΤΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" ΤΟΥΣ (Ο.Ε.Α.) ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΙΣ "ΕΣΤΙΕΣ" ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΘΕΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ

  (Η ΕΚΑΤΗ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΚΟΥΩ ΟΤΙ Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΕΙΧΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΩΝΣΙΑΣ.

  ΠΑΛΙ ΑΣΤΟΧΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ.

  Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΕΚΑΝΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥΣΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ.

  ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΨΑΡΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΨΑΡΕΜΑ?

  ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΨΑΡΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Πα.Συ.Α.?

  ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ.


  ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΜΗΠΩΣ ΜΑΖΕΨΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΟΥ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΝΩΝΥΜΕ.


  ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ (ΤΟΝ ΜΕΝΕΛΑΟ) ΤΟΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ (Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚ ΤΡΟΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ (ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΗ)

  ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΕΚΤΩΡ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΗ.

  ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ ΟΙ ΤΡΩΕΣ ΕΙΠΑΝ (ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥ (Ελα τωρα,.....).

  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ελα τωρα και το Ελα μετα και το Ελα χθες και το Ελα αυριο ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΗΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΑΓΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΠΑΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ.

  ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ.

  ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΑ Ελα τωρα ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΡΩΑ ΓΡΑΦΕΙΣ:

  "Ασχετα αν αργοτερα εξυπηρετώντας τον Καραγεωργίου ανάρτησες κείμενο με στοιχεία εναντίον του Φουράκη, μήπως τελικά εξαπατήθηκες 2 φορές στη σειρά από 2 ανθρώπους ψευδοπροφήτες με πατριωτικό προσωπείο;"

  ΣΕ ΕΡΩΤΩ:

  ΟΛΟΙ ΤΟΣΟ ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ?

  ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΒΡΕ ΜΑΛΑΚΟΠΙΤΟΥΡΑ ΤΡΩΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΗ?

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ?

  ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΣΥ?

  ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ, ΠΟΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΟΣΕ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ?

  ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΜΙΚΡΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΤΕΚΤΑΙΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΙΩΣ ΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΕ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΤΑΓΕΣΑΙ ΣΑΝ ΠΟΥΤΣΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

  ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΥΔΟΠΡΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΘΟΥΝ.

  ΠΙΤΟΥΡΑ ΤΡΩΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. papa- nako ακόμα μιλαέι η ορθόδοξη εκκλησία μέσα σου, λές ...

  "Τα κείμενα της Ο.Ε.Α. ή τα υποστηρίζεις με θέρμη, ή δεν τα ακουμπάς καθόλου."


  ΄ρε μαλάκα κάθε είδους ερευνες, κείμενα, θεωρίες θρησκείες, προσεγγίζουμε με επιστημονικη λογικη και όχι με συναίσθημα, ποια "θέρμη" και μαλακίες λες οι οποίες ανάγονται στο "καρδιακό πλέγμα" ρε μεταλλαγμένε χριστιανέ ;;

  τι λές ρε οτί δεν θα ακουμπήσουμε καθόλου τις μαλακίες ενός μικτού μηχανισμού χιλιαστων αγίου όρους μυστικων υπηρεσιων και των ελευσίνιων τραβεστί αρεοπαγιτών....

  θα την γαμήσουμε...

  hercules

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΜΟΥΝΟΠΑΝAKOΣ ΠΡΩΗΝ "ΚΑΙ ΚΑΛΑ" ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ http://orthodoxia.forumup.gr
  ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ.. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΜΟΥΝΑΚΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Η Ο.Ε.Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΒΟΘΡΟΣ -ΜΗΤΡΑ "ΕΛΛΗΝ ΧΑΟΣ" ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΚΟΥ -ΠΑΝΑΚΑΚΟΥ ΜΟΥΝΟΠΑΝΑΚΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΕΒΡΑΙΟΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ Ο.Ε.Α. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΟΦΟΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΣΤΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ...Ο ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΩΡΙΣΚΟΙ ..ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΡΟΝ

  ..ΚΡΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ "ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ"
  ΜΕ τσουρουφλισμένες ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ άνευ αντιηλιακού "BLACK SUN" ναυτίνες ΤΟΥ U-S-N΄ κατόπιν συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ πάρουν αποφάσεις ενδεχόμενης αυτοδιάλυσης και "θανάτωσης" των αναμεμειγμένων επιόρκων Ελλήνων αρεοπαγιτών και πρακτόρων εντός των ελληνικών υπουργείων χωρίς διακριτικά ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ οι οποίοι στην Ελλάδα έκθεσαν γελοιωδώς και ανεπανόρθωτα το ΕΓΧΩΡΙΟ σκέλος τριαντακονταετούς προγράμματος της ΟΕΑ/ΕΨΙΛΟΝ και της συμπαιγνιακής αριστερής τρομοκρατίας ΗΤΟΙ ΤΟ MAJESTIC 12-13 ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΑΓΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, N.S.A. C.I.A. ΚΑΙ ΤΟΥ FBI.
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΙΟΥΔΑΙΟΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΡΑΓΕΡΓΙΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ,, ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΞΕΝΟ... ΝΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ


  ΑΠΟ ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΡΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. μήπως έχουν βάλει φυλακή τον καραγεωργίου και το κρυβουν οι δικοί του?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. _.οι αναστροφείς υποφύσεως της ]O.E.A.-MΑGESTIC-12-13-MG-12-13[ δεν δύνανται να επιφέρουν αναστροφή στην κρυσταλική δομη των εγκεφάλων των όντως ελλήνων πανεπιστημόνων.....
  _.δύνανται να επιφέρουν αναστροφή μόνον στους μπασταρδεμένους ελληνόφωνους.....
  _.το κύμα αναστροφής επανεκπεμπέται ενισχυμένο στον εγκληματικό εκπομπό προς καταστροφή του.....
  _.υοί του σκότους υποδύονται τους υιούς των ελλήνων.....
  _.οι αντιστροφείς πολικότητας της σκέψεως ]καραγεωργίου + μέλη + και αυτόκλητοι[ υπερασπιστές της ο.ε.α. θα αντιμετωπίσουν τα ιδια τους τα όπλα κατάματα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Δεν υπάρχει Majestic 13 καραηλίθιοι, μόνο Majestic 12 και αυτό είναι ένα κατασκεύασμα ουφολόγων της αμερικής ένα psyops με κατασκευασμένες υπογραφές και έγγραφα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ΚΑΡΑ-ΗΛΙΘΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΑΙ...

  ΔΕΣ ΕΔΩ...

  http://enhmerwths.pa-sy-a.gr/2009/08/26/00-00/pa-sy-a_enhmerwths_2009-08-26_00-00.htm

  ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ MAJESTIC 12 ΚΑΙ 13

  ΚΑΙ ΕΔΩ...

  http://diogenhs.pa-sy-a.gr/2009/08/27/24-00/pa-sy-a_diogenhs_2009-08-27_24-00.htm

  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑ-ΗΛΙΘΙΟΙ...

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Συνέχισε να γράφεις μαλακίες. Κανένα από τα φερόμενα έγγραφα της MJ12 δεν φέρει το χαρακτηριστικό MJ13. Δεν ηφίστατε ΜJ13 και φυσικά ούτε ηφίστατε MJ12. Η Majestic 12 σύμφωνα με το μύθο και τα πλαστά έγγραφα υποτίθεται ότι ιδρύθηκε από τον πρόεδρο Τρούμαν και έχει στα υποτιθέμενα μέλη της από επιστήμονες και κυβερνητικούς μέχρι στρατιωτικούς από όλα τα όπλα. Δεν έχει αποκλειστική οργανική σχέση με το Αμ.ναυτικό και τις παπαριές που γράφεις. Τα έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει είναι καραμπινάτες απάτες και οι υπογραφές έχουν αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι είναι πλαστογραφημένες.
  Έχετε πέσει θύματα των psyops μυστικών υπηρεσίων ή αλλοπαρμένων ουφολόγων απατεώνων και αναλώνετε τις ταλαίπωρες ζωές σας με πράγματα που δεν απασχολούν σχεδόν κανέναν από τους υπόλοιπους φυσιολογικώς διαβιώντες ανθρώπους. Κοινώς ο κόσμος σας έχουν χεσμένους. Μία είναι η ουσία. Κόψτε τα X-Files και γαμήστε γιατί χανόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ X-FILES ΔΙΟΤΙ ΤΑ X-FILES ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΤΟ "ORDO AB CHAO" - ΤΟ "FIAT LUX" - ΤΟ GERMAN 3ο RICH - ΤΟ ORDO TEMPLI ORIENTIS / OTO - ΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ VARDASKA / ΒΑΡΔΑΡΙΑ / ΣΚΟΠΙΑ - Η ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ FYROM KAI TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ / USA NAVY ΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΘΙΒΕΤΙΑΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΣΚΙΩΔΗ ΥΨΗΛΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  http://enhmerwths.pa-sy-a.gr/2009/08/26/00-00/pa-sy-a_enhmerwths_2009-08-26_00-00.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. IRMINSUL..Germanic World-Tree... ΟΤΑΝ Η Ο.Ε.Α. "ΕΔΕΣΕ" ΧΩΡΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ...ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ

  http://diasvsmetatron.blogspot.com/2009/08/irminsulgermanic-world-tree-asatru.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. 1ο ΜΕΡΟΣ........

  Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ.

  ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΑΕΝΩΔΙΟΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΕΑΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΣΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΝ, ΕΝΩ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡ' ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ.

  ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ MAJESTIC-12-13 ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΛΑΛΑΣ, ΕΝΩ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ.

  ΣΕ ΑΥΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Ο ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΛΑΛΑ ΦΑΤΣΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΕΑ, ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΕΙ, «ΕΔΩ ΚΟΣΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ....».

  ΑΡΧΙΚΩΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΜΕΛ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΗΡΕ Ο ΛΑΛΑΣ (ΚΟΙΝΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ) ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΛΑΛΑΣ ΕΣΤΕΛΝΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΥΛΑΚΗ.

  ………………ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. 2ο ΜΕΡΟΣ........

  (ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣ –ΑΚΗΣ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΒΡΩΜΟΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ, ΓΡΥΛΑΚΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΡΚΤΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ, ΦΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΛΠ. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΤΕΡΟ).

  Ο ΛΑΛΑΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΑΪΖΕ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ (ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ) ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΕ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΔΙΝΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΜΕΛ (???)

  ΒΟΗΘΕΙΑ (!)

  Ο ΥΠΕΡΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ CIA ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΕΔΙΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (!?)

  (ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ) (!)

  Ο ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΑΛΑ.

  ………………ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 3ο ΜΕΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. 3ο ΜΕΡΟΣ........

  ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Α. Ο ΛΑΛΑΣ ΤΙΣ ΕΔΙΝΕ ΡΕ ΚΑΡΑΜΠΟΧΩΡΗ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε?

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΙΠΛΟΠΡΑΚΤΩΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Α. ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΠΙ 20 (ΚΑΙ ΒΑΛΕ) ΧΡΟΝΙΑ?

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-001

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-002

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-003

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-004

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-005

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-006

  ΟΕΑΪΚΟΣ-CIO-ΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΡΑ-ΛΑΛΑΣ-ΘΒ-007

  Η ΣΚΥΛΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡΥΒΔΙΣ ΤΡΩΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΛΑ ΚΑΙ Η Ο.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΓΛΥΤΩΣΕΙ.

  ΕΞΥΠΝΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΡΑΠΟΥΣΤΗΔΕΣ.

  ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΥΠΕΡΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ CIA ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΙΧΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ Ο ΔΡΑΚΟΥΜΕΛ ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΤΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΔΡΑΚΟΥΜΕΛΟ-ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΧΕΙΡΙΖΕΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ?

  ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΡΕ ΛΙΛΙΘΟ-ΨΕΥΔΟ-ΨΕΥΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΑΣ?

  ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΛΑΣΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΑΔΙΑΖΕΤΕ ΚΑΡΑΠΕΡΣΕΦΟΝΙΚΑ?

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΡΑΚΟΥΜΕΛ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  ………………ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 4ο ΜΕΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. 4ο ΜΕΡΟΣ........

  ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΛΛΛΛΛ-ΛΑΛΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ:

  Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ Ω ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΓΑΜΗΜΕΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΗΝ ΦΩΚΙΑΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΝΑ ΣΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ.

  ΚΟΙΝΩΣ, ΡΕ ΑΝΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΛΑΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΛΑΛΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΡΑΛΕΧΡΙΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΑΣ ΙΕΧΩΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠΟΧΩΡΗ.

  ………………ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 5ο ΜΕΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. 5ο ΜΕΡΟΣ........


  Υ.Γ.1.
  ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕ ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΜΟΛΙΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΕΜΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΗΤΗΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. ΟΤΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ.
  ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΛΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ Η Ο.Ε.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ.
  ΑΜ, ΔΕ ΚΑΡΑΠΙΤΟΥΡΑ.
  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΕ ΣΟΥ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΖΕΣΑΙ ΟΤΑΝ ΧΕΖΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΑΪΚΟ ΣΑΠΙΟΚΩΛΟ ΣΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  Υ.Γ.2.
  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ (Ο ΝΟΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΝΘΥΜΩΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ).

  Υ.Γ.3.
  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ:
  «Γυναίκα υπουργός, αγρότης νηστικός!»
  http://www.i-reportergr.com/2010/01/blog-post_8473.html

  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΔΡΑΣ (ΠΑΠΑΝΑΚΟ) ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΑ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ SERVICE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΑΝΟΗΤΕ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΩΤΗ ΡΩΜΥΛΙΑΝΕ ΜΠΟΧΩΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ.

  ΤΟΝ ΛΑΛΑ ΤΟΝ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΕ Η ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η CIA.

  ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Η CIA ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΨΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΩΣ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΟΤΙ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ.

  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΛΕΣ ΖΗΤΩ Η ΥΠΕΡΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΜΑΛΑΚΙΑ

  s.s.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ «ΧΡΥΣΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ» ΤΗΣ CIA Ο ΟΠΟΙΟΣ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ-CIA ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΟ ΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ-ΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ CIA_ΑΛΗΘΕΙΣ-CIA_ΦΑΙΕΣ-CIA_ΜΑΥΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ (?) KAI ΣΤΟΥΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠ-ΕΥΠ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΓΡΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΟΛΕΘΡΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ.

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΓΡΥΛΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΕΑ?


  Υ.Γ. ΓΙΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΡΑΔΙΑΖΕΙ Ο ΟΕΑ-ΟΕΑ (ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ) ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΓΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΣ ΤΟ ΨΙΛΟΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ: http://diogenhs.pa-sy-a.gr/2009/08/27/24-00/pa-sy-a_diogenhs_2009-08-27_24-00.htm

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΛΥΣΣΑΞΕ Ο ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ:
  http://arxidamos.pa-sy-a.gr/2010/01/01/00-00/pa-sy-a_arxidamos_2010-01-01_00-00.htm#plohghsh_05


  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  6972571421 – 6972571421

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΑΝΤΕ ΡΕ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΟΥΤΑΡΑΝΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΤΑΝ ΕΤΡΕΧΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΑΙΓΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΟΥΣΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΓΙΝΕ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ.xaxaxaxxaa O AΡΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 1500 ΜΕΛΗ.ΠΑΡΤΕ ΡΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ.ΡΕ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΧΑΖΕΜΕΝΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΤΡΤΕΛΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΜΙΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΨΩΜΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΡΕ ΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΟΦΕΤΑ.ΨΑΞΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ.ΡΩΤΞΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ.ΨΑΞΤΕ ΤΟ.ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΗΜΕΝΟ.ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΠΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΗΜΕΝΟ.ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΑΠΟ 50 ΛΕΠΤΑ Ο ΕΝΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Η συμβατική "Βιβλική" επιστήμη αναφέρεται στη θεωρία της μακροεξέλιξης απο υδρόβιο μονοκύτταρο οργανισμό εώς πρωτεύων εώς άνθρωπο, και άλλα είδη. Επίσης κάνει λόγο για τη δήθεν θεωρία της ανθρώπινης "καταγωγής απ'την Αφρική" την οποία μπορεί να απορρίψει ακόμα και παιδάκι του δημοτικού. Βαριέμαι και να κάτσω να επαναλάβω αυτή τη πασιφανή μαλθακία, αλλά το αποτέλεσμα που αναδεικνύει δήθεν, είναι ότι μια ομάδα ολιγομελών υποσαχάριων πρωτόγωνων ανθρώπων για ανεξήγητους λόγους παράτησαν τα εύφορα λημέρια τους και μετατοπίστηκαν αρχικά στη βόρειο αφρική. Απο εκεί ξέρω γω σε όλο το κόσμο και ενώ υπάρχουν ακόμα πίθηκοι δημιουργήθηκαν ποικίλες φυλές (παραπάνω απ'τις βασικές τρεις στη πραγματικότητα). Φυλές πολύ διαφορετικών χαρακτηριστικών και συγκεκριμένων τάσεων βιολογικά, των οποίων όμως τα μέλη παρουσιάζουν φοβερή ομοιότητα εντός των ομάδων τους και κατοικούν σε συγκεκριμένα διανεμημένες περιοχές. Η εναλλακτική θεωρία του Πολυγενετισμού που είναι κάπως πιο κοντά στη πραγματικότητα πάλι (εν μέρη ορθώς;) δεν αναιρεί εξολοκλήρου την OOT. Είναι όμως τέτοια η θεωρία (OOT) που είτε αυτή πράγματι (δεν) θα ισχύει είτε θα ισχύει κάποια εναλλακτική θεωρία κατ'επέκταση καθ'ουδένα τρόπο (σχεδόν) σχετιζόμενη με αυτή. Είναι αυτονόητο ότι οι ίδιοι βιολογικοί, αιτιολογικοί, μαθηματικοί, ανθρωπολογικοί λόγοι που καταρρίπτουν την OOT, λίγο πολύ καταρρίπτουν και τη γελοία ραββινική θεωρία της μακροεξέλιξης και αντιστρόφως. Αυτό καθότι είδος "μακροεξέλιξης" σε άλλα πλαίσια και σε άλλα επίπεδα αποτελεί και η ΟΟΤ. Και δεν πιστεύω να διαφωνείς σε αυτά, γιατί αυτό θα σε έκρινε ακατάλληλο να αγγίξεις τα ακόλουθα θέματα.

  Άρα λοιπόν το μόνο που μένει είναι ότι οι ποικίλες φύλες ΜΟΝΟ απο εξωτερική παρέμβαση είναι δυνατόν να έχουν δημιουργηθεί, έστω και βάση τοπικών στοιχείων, ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Αυτή η εξωτερική παρέμβαση προφανώς δεν είναι καμιά ηλίθια "μεταφυσική" παρέμβαση Δημιουργισμού της ορθοδόξου και... παραδόξου Χυσιανικής πίστης. Το να χρησιμοποιήσεις εσύ κατάρριψη δήθεν αυτοαναιρούμενου σχήματος δεν κάνει ορθό το δικό σου συνολικό σχήμα σκέψης. Όπως π.χ.: "ούγκα ούγκα ο Καραγεωργίου συσχέτισε την γήινη οπτική άποψη προβολής δευτέρας διαστάσεως του Αστερισμού Δράκοντος με τις ερπετόφατσες των κινέζων ούγκα" ή όπως λέμε "χαιρετίσματα στο ΠΙΚΠΑ". Εν ακολουθία (αποκλειστικώς) του συγκεκριμένου σημείου Αριστοτέλειας λογικής που ουδέποτε θα δυνηθείς να κατανοήσεις. Αν και εφόσον δεχτούμε τη μαλακώδη λογική θα έπρεπε να ισχύει και το παρακάτω: το Α' Βοώτη (ή Αρκτούρος) έχει το σχήμα Άρκτου και τότε θα έπρεπε να αποτελεί τη διαστημική βάση ή/και γενέτειρα εξωγήινων αρκούδων κατά μία έστω φαιδρή πιθανότητα "επιθετικής λογικής". Ακόμα και να τύχαινε (δεν) ορθό το αποτέλεσμα, δεν ορίζει ως ορθό το σκεπτικό ρε σκατίβλακα. Το ότι ονόμασαν έτσι τον αστερισμό αυτό δεν αναιρεί τα υπόλοιπα σημεία.

  Τα περί προέλευσης Σελήνης από ΒΟΩΤΗ ρε παρτσακλό είναι κωδικοποιημένα στη Κινεζική μυθολογία, καθώς και η προέλευση Κινέζων απο Σελήνη. Επίσης στις κινεζικές/αλταϊκές γλώσσες και τοπωνύμια, τα αγνοείς αυτά ρε κωλόπανο;

  Είναι δυνατόν ο Καραγεωργίου μόνος του να τα γνωρίζει το αποτέλεσμα του ΙΑ’ 1988 και πριν καταλήξει στο σύνθετο αποτέλεσμα του ιδίου κειμένου; Είναι δυνατόν έστω ένα άτομο να κατέχει ψήγματα γνώσεως (πολλών ειδικοτήτων αναγεγραμμένων αναλυτικά, αυτών και της εργασίας τους) στο όλο παζλ που συναρτά το τελικό συνολικό συμπέρασμα; Άρα και μόνο εξ αυτού κατεδαφίζεται η επιχειρηματολογία σου ρε καθυστερημένε. Ή ως διανοητικώς άρχι-ρέμπελος ουδέποτε κατανόησες το πασιφανές νόημα του ΙΑ, βασισμένο σε αποτέλεσμα σύνθετης Αριστοτέλειας λογικής μάλιστα και εμπειρικών ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΩΝ επιστημονικά στοιχείων-τεκμηρίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΒΟΩΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΩΝΟΣ, αυτό το απλό αστρονομικό δεδομένο ουδέποτε σε ώθησε η περιέργεια να το ελέγξεις; Η προέλευση Κινέζων μέσω Σελήνης και μέσω αστερισμού Βοώτη (πιστεύω και η προέλευση Σελήνης) είναι όπως είπα κωδικοποιημένη αλλά ξεκάθαρη στην Κινεζική μυθολογία, δεν είναι της ΟΕΑ και του Καραγεωργίου αυτό. Ίδε επίσης σημειολογία στην Ελληνική Μυθολογία όπως στα "Αργοναυτικά" Απολλόδωρου και Ινδικής Μυθολογίας (αντίστοιχο έπος Θεογονίας "Μαχαμπχαράτα"), σημειολογία "Ιουδαϊκής" Θεογονίας- Βίβλου. Ίδε επίσης γλωσσολογική και μυθολογική σημειολογία των μογγολικών-κινεζογενών εν μέρη φυλών, πρωτεύουσα (εις τη μογγολική) Ουλάν Μπατούργκ π.χ. (Βοώτης Αρκτούρος) και πληθώρα άλλων τοπωνυμιών, ονόματων προσώπων και δοξασιών κλπ. Ίδε Ελληνική γλωσσολογική σημειολογία Σείριου και Ανδρομέδας. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι πράγματι βρισκόμαστε στο κόκκυγα του διαστήματος, και γι’αυτό γιατί ο Σείριος Β΄ ο οποίος απέχει 8 έτη φωτός είναι πράγματι το πιο πυκνό και βαρύ άστρο του σύμπαντος (σχήμα Σ.Ο. όπως παρατίθεται απ’την Ο.Ε.Α.). Μέσω τριών αλληλοεφαπτόμενων δωδεκαέδρων δημιουργούνται και τα περισσότερα αν όχι σχεδόν όλα τα όντα της πανίδας, λεκάνη-θωρακική χώρα-κεφαλική χώρα (δες πάλι σχήμα Σ.Ο απ’τα διαγράμματα Ο.Ε.Α.)

  Ρε καραμαλθάκα μιλάς για ύπαρξη όντων Β' Διαστάσεως άρα και για ύπαρξη ανώτερων διαστάσεων με ανώτερα δεδομένα κτίσεως και εξωγήινους γενικά. Τότε πως αρνείσαι κατηγορηματικά την πιθανή ύπαρξη ερπετόμορφων εξωγήινων Β' και άνω διαστάσεως που έχουν κάνει κατοχή σε άλλο πλανήτη-εν προκειμένω τη δική μας Γη; Τη στιγμή που πάσης φύσεως στοιχεία συνηγορούν προς αυτή τη μόνη πιθανή απάντηση; Η Σελήνη είναι αδύνατον να είναι φυσικό σώμα και δε το λέει μόνο η Ο.Ε.Α. αλλά ακόμη και άξια λόγου έστω πρόσωπα της συμβατικής επιστήμης το έχουν πιθανολογήσει (τα δε ευρήματα μιλάν από μόνα τους), αυτό το στοιχείο από μόνο του είναι αρκετό για να αποδείξει πολλά.

  Και τότε τι αποτέλεσε την αιτία ρε των πασιφανών ερπετοειδών χαρακτηριστικών της Κινεζικής φυλής (απίστευτα αντανακλαστικά, χείρα δίχως τρέμουλο ακόμα και όταν είναι αφημένη να αιωρείται, άθυμα όντα με κιτρινωπό δέρμα- εκ της μίξης πρασίνου με άλλα χρώματα και ούτως ή άλλως υπαρκτό σε ορισμένα είδη ερπετών, μάτια κλπ); Όλα αυτά έστω σε μίξη με DNA πρωτεύοντος; Λες να γαμήθηκαν κατά την Ιουρασική περίοδο πρωτεύοντα με ερπετά και να δημιούργησαν τέτοια σταθεροποιημένη μίξη; Είναι η μόνη φυλή που ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ρε μογγολοσαλιάρη, παρουσιάζει χαρακτηριστικά γνωστού είδους της "γήινης" πανίδας και ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΣΗ των όλων προαναφερθέντων δεδομένων στη μυθολογία τους, πράγμα πασίγνωστο. Ίδε επίσης "εξαφάνιση δεινοσαύρων Ιουρασικής γεωλογικής περιόδου" και γελοία αυτοαναιρούμενα αίτια συμβατικής επιστήμης - όπως βροχή κομητών προς εξήγηση του γεγονότος. Τα Σουμεριακά αγαλματίδια με τις πρώτες-πρώιμες σκατόφατσες των κινέζων - ερπετοειδών υπάρχουν σε μουσεία και άλλα πολλά.

  Οι λόγοι εκκίνησης της ΟΕΑ που παραθέτεις είναι για εγκεφάλους στο στάδιο προ της ολικής κατάρρευσης ρε γελοίε, σαν το δικό σου. Αυτό εφόσον η δουλειά αυτή κατ'επέκταση, είναι συγκροτημένη με πολύ ειδικό σκοπό, από πολλές ειδικότητες και σε βάθος πολλών χρόνων. Ακόμα εώς και με μη αναμενόμενα, απρόσμενα τελείως αποτελέσματα. Αναφερόμαστε σε επιστημονικά, γεωστρατηγικά, ιστορικά, πολιτικά δεδομένα και άλλες ανακτηθείσες και προυπάρχουσες γνώσεις οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι αηδίας.

  ΑΡΑ υπάρχουν άτομα και ομάδες πολλών ειδικοτήτων και καθότι ΔΕΝ έχουν θανατώσει τον εκπρόσωπο της ΟΕΑ εώς σημείου, μάλλον επιτυχώς φέρει εις πέρας την "αποστολή" του. Σε γλεντάει η ΟΕΑ και ο Καρά στο χαλαρό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Ουδέποτε έστω και με πιθανά λάθη στα κείμενα που βρήκες και εκμεταλλεύεσαι δήθεν στην επιχειρηματολογία σου, θα εξηγήσεις πως ο Καραγεωργίου για τον παντελώς γελοίο λόγο που παρέθεσες ξεκίνησε "δίχως εχέγγυα" αυτό το τιτάνιο διανοητικό άθλο που θα "προσέβλεπε στο υπερπέραν" και τυχαία θα πετύχαινε. Ειδάλλως ρε βασιλιά της διαδικτυακής κωμωδίας τον ανάγεις σε υπεράνθρωπο αυτομάτως. Τον δικαιώνεις απ'τα όποια πιθανά ανθρώπινα λάθη και λάθος χειρισμούς του (που δεν γνωρίζω αν ισχύουν και δεν με ενδιαφέρει). Η απάντηση είναι πολύ απλή, ότι σε πολυσέλιδα κείμενα εκ παραδρομής μέσα στο τεράστιο όγκο γνώσεων που κατέχει ο ίδιος (και το γνωρίζεις και είναι εμφανές από μόνο του) μπορεί να υπάρξουν και πιθανά λάθη που είναι αδύνατον απο μόνα τους να αναιρέσουν τη συνολική ουδέτερη εικόνα.

  Γιατί παραπληροφορείς εν συνειδήσει ρε μουνόπανο, δείχνεις η είσαι τόσο μαλάκας και ηλίθιος;

  Η έννοια "τερματικός οργανισμός" δεν υποδηλώνει και απαραιτήτως ότι η φύση δεν είναι άπειρη, ομολογώ ότι αυτό μου έχει προξενήσει εντύπωση και μένα. Αν μπορέσω ποτέ να έρθω σε επαφή με το Καραγεωργίου οπωσδήποτε θα το ρωτήσω. Δυστυχώς όμως για σένα ή μη-διπολικότητα κάποιων πραγμάτων μπορεί να αγγίξει και αυτά τα όρια δηλαδή το "πεπερασμένο" μπορεί να συνυπάρξει με το "άπειρο". Έχοντας διαβάσει όλα τα κείμενα της ΟΕΑ, αλλά μη ενθυμούμενος όλα τα στοιχεία εν προκειμένω, δεν πιστεύω πως λέγεται αυτό το πράγμα. Και βεβαίως εκφράζεται ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΣ ΑΥΤΟ ΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ. Σε πιθανή εξίσωση με πρώτο σκέλος με μεταβλητή (καθορισμένης εξισώσεως με τη σειρά της – με μεταβλητές υψωμένες στη νιοστή δύναμη) τις “διαστάσεις” της φύσης και δεύτερο σκέλος με μεταβλητή τον αριθμό των “φρακταλικώς” ανανεούμενων Σ.ΩΝ που είτε εμπεριέχει με τη σειρά της η δεύτερη μεταβλητή, εξίσωση με μεταβλητή τη μεταβλητή της φύσεως είτε όχι, το αποτέλεσμα-αναλογία μένει το ίδιο. Δηλαδή και τα δύο μακρά σκέλη της παραπάνω εξίσωσης -> ν, ορίστε ρε σαχλαμπούχλα και η “τερματική νιοστή δύναμη” αν αυτό θέλει να εννοήσει, καθότι το τέρμα είτε μεταβάλλεται κάθε φορά, είτε είναι σταθερό, είτε δε ξέρω και γω τι άλλοι πιθανοί κανόνες μπορεί να ισχύουν από κει και πέρα. Διότι δεν τίθεται η ίδια η φύση σε τερματική δύναμη αλλά ο συμπαντικός οργανισμός. Δηλαδή πέραν απ'τα όρια του οργανισμού αυτού ξεκινάνε άλλα δεδομένα ή άλλα "παιχνίδια" αλλά παραμένει τερματικός για όντα παρόμοιας απόστασης όπως η δική μας πιθανόν. ΗΛΙΘΙΕ, άλλο "άφυλος" άλλο "ερμαφρόδιτος", δηλαδή "αμφίφυλος", γαμώ το διπολισμό σου κρυπτο-Χριστιανικό καθίκι. Λες ο συμπαντικός οργανισμός που τα συμπεριλαμβάνει όλα να έχει ανάγκη "συστήματος αναπαραγωγής" (!!!) των κατώτερων διαστάσεων που "συμπεριλαμβάνει" ("ανοίκων"-χαρακτηριζόμενος πιθανόν και ο ίδιος σε-απο πολλές διαστάσεις); Αυτό καταχωρήθηκε άμεσα στη λίστα ΟΕΑικών ανεκδότων, να ‘σαι καλά. Σταμάτα επιτέλους να γράφεις μαλακίες τη στιγμή που το μόνο που γνωρίζεις είναι ότι είσαι ένας μαλάκας που δίνει την εντύπωση ότι πάνω από 25 και με το ζόρι δεν είναι.

  Τα περί της Δήλου είναι όλως περιέργως τα μόνα έυλογα ερωτήματα σου, αλλά αποτελούν ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, και άρα αναμένουν απάντηση, δεν διευκρινίζεται κάποιος αποκλεισμός πιθανών σεναρίων εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Όσο για τα κείμενα "φθίνουσας ποιότητος", δηλαδή τα κείμενα τα οποία αποτελούν κατά το σμπαραλιασμένο εγκέφαλο σου απόδειξη "φθίνουσας" διανόησης και κατ'επέκταση και δήθεν φθίνουσας γνώσης (δηλαδή σταθεροποιημένου διανοητικού αποτελέσματος) (!) όπως του ΙΑ ας πόυμε (!!!) εν τη παρόδω του χρόνου η απάντηση είναι πολύ απλή. Ανάμεσα στη ροή του λόγου - δλδ όπου φαίνεται ότι έχουν γραφεί πολυσέλιδα κείμενα με πλήρη συνοχή και συγκεκριμένο αποδεδειγμένο σκοπό (ίσως και με μερικά ασυνείδητα λάθη) σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν δίνεται περιθώριο εξήγησης και ανάλυσης περαιτέρω. Αυτό κάνει κάποια πράγματα να φαίνονται σαν "λάθος", όπως οι παραπάνω οι δικιές σου μαλακίες που σου απέδειξα ότι είναι λάθος. Ενώ πολλές φορές μπορείς να συναντήσεις την σωστή απάντηση σ'αυτά που ψάχνεις σε άλλα άρθρα κ.ο.κ.
  Το ότι ο αποτελεσματικός διανοητικός πόλεμος γίνεται μέσω παραλλαγής λογικής-παραλογισμού δεν έχει να κάνει καθόλου με τα "δήθεν παράδοξα που θέτεις" ω καθυστερημένε των καθυστερημένων και μογγόλε των μογγόλων. Μάθε ότι η λέξη "παραλογισμός" μπορεί να έχει πολλές εκφάνσεις, όπως πχ η ακολουθία “λογική-παραλογισμός-λογική” είναι εν συνόλω μία λογική απο μόνη της. Ειδικά όταν διαχειρίζεσαι τέτοια γνώση μέσα σε ένα σύνολο ορθών γνώσεων μπορείς να χρησιμοποιήσεις λογική πλάνη εν συνειδήσει κλπ κλπ. Ο εχθρός δεν είναι οι αναγνώστες αλλά τα "κέντρα εξουσίας και επιρροής παντώς είδους" τα οποία φέρνει σε ρίξη το ένα με το άλλο.

  Εν τέλει θέλοντας να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα της διανοητικής αναπηρίας σου, του προσδίδεις και ρόλο "κοσμικού πράκτορος". Κοσμικού πράκτορος που χειρίζεται αλλοιωθείσα "κοσμική γνώση" με αποτέλεσμα να θέσει εμπόδια σε κρίσιμες ατραπούς των εγκεφάλων όσων προσπαθούν να "προσεγγίσουν" "κοσμική" γνώση. Το να χρησιμοποιείς πολυτονικό και καθαρεύουσα δεν κάνει έγκυρο το λόγο-παράλογο σου.

  Στην καλύτερη περίπτωση πέραν του ότι πιθανόν τα κείμενα της ΟΕΑ μπορεί να προσκρούουν σε δικές σου πεποιθήσεις για το κόσμο πιθανότατα συμβαίνει μάλλον και το εξής. Στη καλύτερη των περιπτώσεων έστρεψες τη σκέψη σου προς μια κατεύθυνση όπου αναίρεσες στο σκεπτικό σου τη πληθώρα των αντικρουόμενων στοιχείων στη δικιά σου μπουρδολογία και συγκεντρώθηκες αλλού. Αυτό συν το γεγονός ότι τα όσα παραθέτει η ΟΕΑ απαιτούν και τεράστια μνήμη όπου ταυτόχρονα συνδυάζεις με πάρα πολλούς τρόπους άπειρα δεδομένα και όχι απαραίτητα με γραμμικό τρόπο. Πιθανόν αναρωτώμενος για μια σειρά σημείων όπως και γω που σου προξένησαν εντύπωση προέτρεξες λόγω του ότι "ακύρωσες" ασυνείδητα τη μνήμη σου, να καταρρίψεις δήθεν τα πάντα.

  Είμαι ικανός να σακατέψω το διανοητικό διαδιαστατικό πρωκτό ΚΑΙ των δευτεροδιαστατικών ερπετικών εν προκειμένω μάλιστα "δαιμόνων" που κατέχουν το σαυροχυμένο θυμοειδή αδένα σου.]

  Παρέλυσε διανοητικώς για το υπόλοιπο της ζωής σου ή ψόφα εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή εσύ και το "eumolpos.blogspot.gr" απ'τον "οδοστρωτήρ" ενός σχετικά καινούριου μάλιστα φίλου της ΟΕΑ που "απάντησε στον αιώνα τον άπαντα". Ο Καραγεωργίου δεν αφιέρωσε χρόνο για να απαντήσει στις μαλθακίες σου προφανώς για να μην αναπαράγει τον αποδεδειγμένο απο εμένα κύκλο της παράνοιας σου. Σε άφησε να νομίζεις ότι κάτι έγραψες για να τελειώνει η υπόθεση (ή και έχει απαντήσει), όντας εμφανέστατα κατά πολύ διανοητικά ανώτερος. Καλά ρε πούστη μου όλοι οι υπόλοιποι βλέπετε τι γράφει αυτό ο θίασος ενός ατόμου, όλοι οι προηγούμενοι τόσο καιρό και αφήνετε αναπάντητα όλα αυτά, για να μη το βουλώσει μια και καλή αλλά ευτυχώς που τα είδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Πέρι Μέιζερ: Πως εξηγείς την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δολοφονίας (προ του συμβάντος) του Σέφη Αναστασάκου (δικηγόρου μητέρας του Καραγεωργίου) και του Κρανιδιώτη και του πράγματι θάνατου των δύο απο καρκίνο σε ηλικία όχι απαραιτήτως όψιμη για καρκίνο; Και του Χαρδαβέλα που απειλήθηκε και τον χτύπησε καρκίνος συγκεκριμένα, σταμάτησε της μπουρδελοεκπομπές του ενώ του εχορηγήθει θεραπεία "ύπο όρους" (αναγεγραμμένο στο ιστολόγιο) και έγραφαν τα μέσα ενημέρωσης ότι "ανένηψε ως εκ ιατρικού πρωτοφανούς θαύματος". Πως εξηγείς τη ρήψη ελικοπτέρου με αρχιμανδρίτη που πήγε να "αναγνωρίσει" ρουμανική μειονότητα εν Ελλάδι όταν έως τώρα δεν έχουν βρει την αιτία παρότι έχουν εντοπίσει ως φυσικό τα συντρίμμια! Πως εξηγείς ότι και σένα θα έρθει η σειρά σου συντόμως αν δεν αλλάξεις ρότα και μάλιστα αρχίσεις να αναπαράγεις κείμενα της ΟΕΑ και του ιστολογίου Έλλην και Χάος με αγαστή θέρμη και με τον πλέον φανατικό τρόπο δίχως προηγούμενο στο κοινό των φίλων της Ο.Ε.Α. και του Ιωάννη Καραγεωργίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. *πάμω σε βάση τοπικών στοιχείων
  *να γνωρίζει το αποτέλεσμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξανθὸς Σατανιστὴς1 Ιανουαρίου 2014 - 8:06 π.μ.

   Ῥὲ παρανοϊκὸ γιεχωβίτικο γαμηστρόπανο, θαρρεῖς πραγματικὰ ὅτι τὰ ἀνωτέρω ἀσύνεκτα καὶ παραληρηματικὰ λογύδρια σου ἀνατρέπουν τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Εὐμόλπου κατὰ τοῦ ὑπανθρώπου σαπιοκοιλιὰ ἀπὸ τὸν Βόλο;;; Γλεῖψε μας τὸ μποῦτζο, μωρὴ συφιλιασμένη ἀγριόπουστα, ποὺ μπῆκες ἐδῷ μέσα μὲ θράσος χιλίων πιθήκων γιὰ νὰ μᾶς κάνῃς μάθημα ψευδοεπιστήμης. Σοῦ γαμῶ τὴ μάννα καὶ τοὺς οἰκογενειακούς σου τάφους μὲ ἄφατη μανία.

   Διαγραφή